เลขที่ 333 ม.5 ถ.สุขุมวิท(สายเก่า) ต.คลองด่าน 

ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550

โทร 02-313-7145 แฟกซ์ 02-313-7145 

งานเยี่ยมญาติ โทร. 02-313-7133